Du er her: Home / Juridiske oplysninger

Juridiske oplysninger

Angivelse i henhold til §6 om udbyderdeklaration i loven om teletjenester (det tyske Teledienstgesetz)

Großstraße 27
25813 Husum
Tlf.: 0 48 41 / 89 87- 0
Fax: 0 48 41 / 89 87- 90
www.husum-tourismus.de
E-Mail : tourist[ at ]husum.de

Fuldmægtig forretningsfører:
Jutta Albert

Ansvarlig for indholdet:
Jens Lassen
Großstraße 27
25813 Husum
Tel.: 0 48 41 / 89 87- 0
Fax: 0 48 41 / 89 87- 80

Register: Byretten i Flensborg
Registreringsnummer: HRB 1524 HU
Ust-ID-nummer i henhold til § 27a i lov om omsætningsafgift (det tyske Umsatzsteuergesetz): DE214085888

Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH/
Husum bugt – Feriebyer ved Nordsøen (indreg. forening)
Großstraße 27
25813 Husum

Dette Imprint gælder også for vores sociale medier profiler

Koncept, design, programmering:

Internetagentur: sitegeist media solutions GmbH

Ansvarsfraskrivelse

Brugs- og anvendelsesbetingelser

Informationerne på denne website stilles til disposition alene på de betingelser, som nedenfor er anført, og som brugeren alene ved sin brug heraf erklærer sin accept af:

Alle informationer og forklaringer på disse internetsider er uforbindende. „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ overtager ikke noget ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af indholdet heraf. Der bliver ikke udstedt nogen garanti for og givet nogen tilsikring mht. produktegenskaber. Ud fra internetsidernes indhold kan ikke uddrages noget retskrav. Indholdsfejl og –mangler bliver rettet ufortøvet. Men internetsidernes indhold kan ikke permanent sikres ajourført op til dato. Spørg i givet fald om produkternes og tjenesteydelsernes  tekniske stand, detaljer, leveringsdygtighed. Links til andre internetsider kontrolleres ikke permanent. Dermed overtager vi intet anvsar for for indholdet med linkede websites.

Downloading af data og software

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ overtager intet ansvar for data-  og software-fejlfrihed, der kan dowloades fra internetsiderne. Denne software tjekkes mht. vireangreb af „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“, men vi anbefaler at tjekke enhver download med det nyeste viresøgningsprogram.

Ophavsret og andre særbeskyttelsesrettigheder

Indholdet af disse internetsider er ophavsretligt sikret. En kopi af informationer må gemmes på en enkelt PC til ikke-kommerciel og personlig, intern brug. Grafik, tekster, logoer, billeder osv. må kun efter forudgående skriftlig tilladelse fra „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ downloades, kopieres, mangfoldiggøres , ændres, forsendes og overdrages eller på anden form bruges til andre formål.  Ved de nævnte produkt- og firmanavne kan det her dreje sig om registrerede varemærker. En uberetttiget brug heraf kan medføre skadeserstatningskrav eller krav om undladelse.

Copyright

Vi gør opmærksom på, at TSMHs forretningsbetingelser er gældende for formidling af reserverbare tilbud via TSMH. Desuden er den pågældende udbyders generelle forretningsbetingelser gældende.

Billedrettigheder

TSMH har uindskrænket eller simpel brugsret til Deres indsendte billedmateriale. På denne internetside er anvendt billeder fra følgende personer: H. Jessen, Behrendorf; G. Pump, Nordhastedt; D. Haack, Oldenswort; E. Eijgelaar, Eberswalde; Dr. S. Petersen, Schobüll; O. Franke, ide stampe GmbH; J. König, TASH; K. Christensen, Husum; S. Milke, Hattstedt, V. Bandixen, Husum. TSMH hæfter, i forbindelse med brug af eksternt billedmateriale, ikke for nogen krav fra tredjemand. TSMH hæfter ikke for eksternt billedmateriale. Ved indsendelse af eksternt billedmateriale, garanterer kildeangivelsen at TSMH kan disponere frit over billedmaterialet og at tredjemand ingen rettigheder har dertil og at afbildede personer er indforstået med offentliggørelsen, uden at der skal betales nogen form for vederlag. Kildeangivelsen fritager TSMH fra samtlige krav fra tredjemand, som denne, med henblik på det indsendte billedmateriale, stiller til TSMH. Såfremt intet andet er oplyst, har TSMH samtlige billedrettigheder til billedmateriale der er indsendt til dette websted.

Beskyttelse af personlige data samt fortrolighed

Det kan ikke sikres, at informationer eller personlige data, der formidles til os, ikke i forbindelse med denne formidling bliver „aflyttet“ af tredjeperson.

Hæftelse

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ hæfter ikke for middelbare og umiddelbare  følgeskader, datatab, tabt fortjeneste, system- eller produktionstab, der måtte opstå ved brugen af disse internetsider eller ved at downloade data.

Foreligger der i tilfælde af opståede skader ved brug af internetsiderne eller ved downloading forsætlighed eller grov uagtsomhed, gælder ansvarsfriheden ikke længere.  Det ved brug af internetsiderne opståede retforhold mellem kunden og „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ er underlagt domsretten i Forbundsrepublikken Tyskland. Ved retsstridigheder med næringsdrivende, der måtte opstå ved brugen af disse hjemmesider, er værnetinget hjemstedet for „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ i Husum.

Bemærkninger vedrørende databeskyttelsen

Denne website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste, fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte „cookies“, der gemmes på jeres computer og muliggør en analyse af af jeres website-brug. Informationerne via disse cookies om brugen af internettet (inklusive jeres IP-adresse) videresendes til en server hos Google i USA og bliver gemt derovre. Google bruger disse informationer til at evaluere brugen af websiten, til at udarbejde reports om websiteaktiviteterne til brug for website-iværksætteren og til at udføre andre serviceydelser i forbindelse med website- og internetbrugen. Google kan i givet fald videregive disse informationer til tredjepart, såfremt dette er lovligt bestemt eller i det omfang tredjepart forarbejder disse data på Googles foranledning. Google vil i intet tilfælde kombinere jeres IP-adresse sammen med andre data hos Google. Man kan forhindre installeringen af disse cookies ved indstillingen af den tilsvarende browser-software, men vi henviser til, at man i så tilfælde i givet fald ikke kan bruge samtlige funktioner på denne website i fuldt omfang. Ved brugen af nærværende website erklærer man sin accept af, at Google i ovenfor beskrevne art og omfang kan bearbejde data om websitebrugeren til de førhen nævnte formål. Dataregistreringen og –opbevaringen kan der til hver en tid med virkning fremover gøres modsigelse imod [ med tools.google.com/dlpage/gaoptout link´en ].  I forbindelse med diskussionen om indsatsen af analysetools med komplette IP-adresser vil vi henvise til, at nærværende hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“  og at IP-adresser derfor kun videreanvendes i forkortet udgave, så en personlig direkte identificering dermed er udelukket.

Normalt kan alle  „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“s  internetsider kaldes frem, uden at der skal gives personlige data og meddelelser.  Kræves så i enkelte tilfælde navn, adresse og andre personlige data, sker dette efter forudgående udtrykkelig henvisning. Disse personlige data bliver brugt for at servicen hos os, „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“, kan udføres så nemt og behageligt som muligt og i givet fald også blive forbedret.

Hvis man beslutter sig for at give „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ personlige data via internettet, for at korrespondence kan afvikles eller en reservering/bestilling kan effektueres, så bliver disse data behandlet omhyggeligt  efter „Bundesdatenschutzgesetz“s  (BDSG) strenge reglement .

Ved opkald af internetsiden får „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ brugsdata, som af sikringsgrunde gemmes og muligvis tillader en identificering (f.eks. IP-adresse, dato, klokkeslæt og de åbnede sider). Disse data bliver evalueret af „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“, dels for at lære netbrugeradfærden at kende og dels af statistiske grunde. Herved bliver alle forholdsregler fra den tyske Teletjenestedatabeskyttelseslov („Teledienstedatenschutzgesetz“, TDDSG) og databeskyttelsedirektivet for telekommunikationsvirksomheder (TDSV) iagttaget. Personligt relateret dataudnyttelse finder ikke sted. Forbeholdt er den statistiske analyse af anonymiserede datamængder. Yderligere informationer med hensyn til emnet databeskyttelse i Forbundsrebublikken Tyskland kann man finde her: www.bfd.bund.de

 Videregivelse af personrelaterede data til tredjepart

Skulle der inden for rammerne af en bestilt databearbejdelse videregives data til en tjenesteyder, er dette forpligtet af reglerne fra BDSG, andre lovregler og kontraktmæssigt af „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“s  Privacy Policy. Er turistforeningen lovmæssigt eller pr. domsbeslutning forpligtet hertil, bliver data i det krævede omfang videreformidlet til de myndigheder og steder, der er berettiget til at få disse oplysninger.

Til andre formål giver „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ ingen dataoplysninger til tredjepart uden en udtrykkelig accept.

Facebook Social Plugins

Vores internetplatform anvender Social Plugins („Plugins“) fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins kan kendes ved Facebooks logo (et hvidt „f“ på blå baggrund eller med en tommelfinger opad) eller de er kendetegnet via tilføjelsen „Facebook Social Plugins“. Denne Liste og disse Facebook Social plugins kann ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Hvis man kalder en website på vores internetplatform, som indeholder en sådan plugin, opbygger Jeres  browser en direkte forbindelse til Facebooks server. Plugin-indholdet bliver fra Facebook direkte videreformidlet til jeres browser og herfra inkorporeret  i websiten. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Facebook registrerer ved hjælp af disse plugins og oplyser derfor hertil følgende.

På grund af inkorporeringen af plugins modtager Facebook informationer derom, at I har kaldt de tilsvarende sider på vores internetplatform frem. Er I logget ind hos Facebook, kan Facebook tilordne besøget til jeres Facebook-konto. Hvis man interagerer med diese Plugins, f.eks. aktiverer en „Like Button“ eller afgiver en kommentar, videresendes denne information fra jeres browser direkte til Facebook og bliver gemt her. Skulle man ikke være medlem af Facebook, består alligevel muligheden for at Facebook kan bringe jeres IP-adresse i erfaring og gemme denne.

Formål og omfang af denne dataregistrering og den videre brug af disse data fra Facebooks side, samt de hertil knyttede rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatsfæren, kan man blive informeret om på databeskyttelseshenvisningerne hios Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Skulle man være Facebook-medlem og ikke ønsker, at Facebook samler data om Jer via vores internetplatform og sammenknytter disse med hos Facebook opsamlede medlemsdata, skal man før besøget på vores internetsite logge sig ud af Facebook.

Det er også muligt at blokere for Facebook Social Plugins via Add-ons til jeres browser..

Sikkerhed

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ gemmer Jeres data på særligt sikrede servere i Tyskland. Adgang hertil er kun mulig for særlige personer, som er autoriserede hertil af turistforeningen, og som er beskæftiget med den tekniske, redaktionelle og marketingsmæssige service af denne server.

Ret til oplysning og tilbagekaldelse

I modtager til enhver tid uden angivelse af grunde en gratis oplysning om jeres data, der måtte være gemt hos os. Man kann altid spærre for de hos os registrerede data, lade disse korrigere eller få dem slettet. Til enhver tid kan man tilbagekalde sin indvilligelse til dataregistrering og –anvendelsen uden angivelse af grunde hertil. Her skal man blot henvende sig  på info[at]husum-tourismus.de.

Indsats af cookies

I cookies bliver der under onlineoptrædenen samlet tekstinformationer i en speciel fil i ASCII-formatet (cookie.txt) på brugerens harddisk. Hvorhen denne cookie bliver gemt hos brugeren, kontrollerer www-browseren hos brugeren. Cookies er informationer, som sendes tilbage ved det næste onlinebesøg til serveren. De kan i hvert tilfælde kun læses fra den server, som også før har gemt denne.

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ indsætter Cookies kun for de tilfælde, hvor det er tvingende nødvendigt for brugerfunktionerne hhv. letter navigationen på websiten. Informationerne bliver ikke stillet til rådighed for tredjepart, da cookies kun bruges til de ovenfor nævnte formål.

De fleste browsere er indstillet sådan, at de automatisk accepterer cookies. Denne funktion kan til hver en tid deaktiverers på browseren. Man kan indstille browseren således, at man straks bliver informeret om, når og hvis cookies bliver sendt.

Links til andre websites

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“s websites indeholder i givet fald links til andre websites. Turistforeningen har ingen indflydelse på det redaktionelle indhold af fremmede websites og på, om disse brugere overholder databeskyttelsesbestemmelserne.

Reklame

„Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ websites  indeholder i reglen ikke reklameflader. I modsat tilfælde sker præsentationen af reklamen via en ekstern AdServer.

De i sammenhæng med online-reklamen registrerede data (AdImpressions, AdKlicks) tjener alene til statistis analyse og til rapporterring over for reklamekunden. Her bliver ikke brugt personrelaterede data.

Ved formidling af reklamer kan der muligvis være tale om brug af cookies, uden at „Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH“ har indflydelse herpå.

Retsgyldigheden af denne ansvarsfrihed

Denne ansvarsfrihed skal betragtes som integreret del af internettilbuddet, som der henvises til fra denne side. Skulle enkelte dele eller enkelte formuleringer af denne tekst ikke svare til eller ikke fuldstændigt svare til gældende retsregler, forbliver de øvrige dele af dette dokument med hensyn til indhold og gyldighed uberørt heraf.

Andre juridiske bestemmelser /Event data bank

Det i kulturkalenderen offentliggjorte indhold er udarbejdet med allerstørste omhu. Alligevel kan TSMH ikke garantere for indholdets rigtighed og fuldstændighed. Alle oplysninger gives derfor uden ansvar. TSMH gør desuden opmærksom på, at programændringer kan forekomme med kort varsel. De bedes derfor altid indhente bekræftelse på, at de angivne data er aktuelle fra de pågældende arrangører. Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH tillader overtagelse eller mangfoldiggørelse af tekst og billeder der udelukkende er til privat brug. Brug af de angivne data til andre formål kræver skriftlig tilladelse fra Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH.

accommodations

Suchen & Buchen

Arrival:

..